پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رونـد کـاری اصنافـ و پیشـه وران

1. شناسایی واحدهای صنفی فاقد پرونده در شهرداری توسط اعلام گزارش مأمور بازدید

2. صدور ابلاغیه مدارک جهت تشکیل پرونده

3. صدور ابلاغیه مجدد مدارک در صورت عدم مراجعه

4. پیگیری روند مراجعه و ابلاغ موارد فوق الذکر از طریق واحد اجرائیات

5. تشکیل پرونده صنفی با توجه به نوع فعالیت

6. اعلام هماهنگی با مؤدی جهت بازدید از واحد صنفی به منظور تکمیل فرم مشخصات واحدهای مذکور

7. محاسبه عوارض صنفی واحدهای تازه تأسیس

8. ارسال عوارض های محاسبه شده به واحد اجرائیات جهت اعلام به مؤدی

9. پیگیری وصول و عدم وصول عوارض های فوق

10.  صدور اخطاریه در صورت عدم پرداخت عوارض و ارسال به واحد اجرائیات جهت ارسال و ابلاغ به مؤدی

11.  محاسبه عوارض های سالیانه جدید برای واحد های صنفی و افزودن مبلغ بدهی به فیش در صورت داشتن معوقه بدهی و ارسال آن از طریق واحد اجرائیات به مؤدی

12.  صدور آخرین ابلاغ به واحد های بدهکار جهت مطرح کردن پرونده های آنها در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

13.  راهنمایی و هدایت مؤدیانی که نسبت به عوارض اعلامی معترض بوده و یا اعلام فاقد فعالیت بودن به شهرداری می نمایند

14.  پیگیری و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان طبق دستور شهردار محترم


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0